ยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเลิร์นนิง  ครูทวีศักดิ์

             สำหรับนักเรียนและผู้เยี่ยมชม  ให้ท่านสมัครสมาชิกตามคำชี้แจงในส่วนของเมนูสมัครสมาชิกใหม่  และท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก  ถ้าหากไม่ได้รับอีเมลให้ส่งชื่อ-นามสกุล  และอีเมลที่ใช้สมัครมาที่ taweesak.wn@gmail.com

หมายเหตุ  แนะนำให้ใช้  Google Chrome หรือ  Mozilla Firefox  เพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

              เพื่อให้เข้าใจ  และเห็นคุณค่าเกิดจินตนาการในการใช้โปรแกรมภาษา HTML  และ โปรแกรมในการสร้างเว็บไซต์  อย่างสร้างสรรค์  และใช้โปรแกรมแต่งภาพสำหรับใช้งานกับเว็บเพจได้อย่างสวยงามมีความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีต่อการเรียนการสอน

          มัลติมีเดีย เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และใช้คอมพิวเตอร์แสดงผลในลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเข้าด้วยกัน ทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ โดยเน้นการโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 

             มีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ  เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิด   เป็นแบบจำลองความคิด  และรายงานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ  โดยคำนึงความปลอดภัย  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์  ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทำงาน  มีทักษะการแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และนำความรู้ด้านการออกแบบไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ